Speleo terminologija

2002 m. iš Lietuvos Kūno kultūros akademijos Leidybos centro
gavau užsakymą parengti speleologinių terminų paketą ruošiamam
Sporto terminų žodyno II-jam tomui.

Ne visais klausimais buvo rastas sutarimas tarp
autoriaus, LKKA Leidybos centro ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.
Tai ypač liečia „karabino” terminą ir „spaustuko” sąvoką.

Todėl žemiau pateikiu ne tą speleologinių terminų (urvų sporto) versiją, kurią numatoma išleisti 2008 m.
Sporto terminų žodyno II-jame tome,
o nežymiai pataisytą, autoriaus nuomonę atitinkančią Eriko Laicono versiją.

Šis darbas yra tik pirmasis žingsnis Lietuvoje, kuriant išsamų speleologijos terminų žodyną lietuvių kalba.

URVŲ SPORTAS

(lietuvių – anglų – vokiečių – rusų)

 

aglomeratas – agglomerate – Agglomerat n – агломерат

Uolienų ir mineralų įvairaus dydžio ir formos neapzulintų ir neišrūšiuotų nuolaužų biri sankaupa.

akmenynas – block-fields, stone-field – Blockfelder pl, Steinhaufen m – каменное море

Netvarkingai suvirtusios akmenų krūvos ir ištisi jų laukai.

akmens druska – halite, rock-salt – Halit m, Steinsalz n – каменная соль

Nuosėdinė uoliena, susidariusi beveik vien iš mineralo halito; pagal  cheminę sudėtį – natrio chloridas; gryna yra bespalvė, bet dažniausiai dėl priemaišų būna balta, gelsva, rečiau juoda. Akmens druskos kupoluose dažnai aptinkami urvai.

akvalangas – aqualung – Tauchgerät n, Aqualunge f, Pressluftauchgerät n – акваланг

Aparatas žmogui po vandeniu kvėpuoti oru iš balionų; išrastas 1943 m. D urvų kelionėse naudojamas nuo 1946 m. požeminiams sifonams įveikti.

amplitu – amplitude – Amplitude f – амплитуда

Žemės paviršiaus taškų aukščio skirtumas, paprastai išreiškiamas metrais. Urvų sporte prarajas apibūdinantis rodiklis – aukščiausio ir žemiausio urvo taškų aukščių skirtumas, didesnis už urvo gylį arba jam lygus.

anga – entrance – Eingang m – вход

Įėjimas į požeminę ertmę; sutartinė riba, skirianti urvą nuo Žemės paviršiaus.

apyrubė – urotshistshe – Urotschistsche n – урочище

Vietovės sklypas, kuris kuo nors išsiskiria iš kitų plotų ir turi ryškias ribas (kalva, griova, dubė, pelkė, miško asociacija ir pan.).

apraišai – harness – Harnisch m – грудная обвязка и беседка

Įvairių konstrukcijų sintetinių diržų sistema, segama ant aprangos, kad būtų galima prisitvirtinti prie virvės. D geriausiai perduoda apkrovas tinkamiausioms kūno dalims ir garantuoja žmogaus statmenumą ant linijinių atramų net praradus sąmonę.

asla – floor – Boden m – пол

Požeminės ertmės (urvo galerijos, salės ir kt.) apatinė uolėtoji dalis, priešinga skliautui.

aštuonetas – huit – Seil n – рoгатка

Frikcinis leidimosi virve įtaisas, gaminamas iš aliuminio lydinių, plieno arba titano.

atbraila – cornice – Karnies n, Wächte f – карниз

Iškyša uolos sienoje, ledo šlaite arba sniego keteroje. Ant kalnagūbrio keterų vėjas supusto sniego D, kurios lūždamos sukelia griūtis.

atlikuonis – farewell rock – Inselberg m – останец

Vieniša aukštuma, izoliuota denudacijos ir erozijos vyksmų, kažkada buvusio aukštesnio paviršiaus liekana. Karstiniuose D būna urvų.

atmetimas ntk. = núokrypis

atrama – support – Stütze f, Stütz m, Druck m, Halt m – опора

Įvairių mikroreljefo formų natūrali atrama arba koks nors įrangos reikmuo (dirbtinė atrama), naudojamas įrangai arba žmogui pritvirtinti (taškinė atrama) arba juo judėti (linijinė atrama).

linijinė Δ – line support – Linienstütze f – линейная опора

Įranga leistis žemyn (į šulinius) ir kilti arba kelti aukštyn (į paviršių): kopėčios, virvė, plieninis lynas).

taškiΔ – point support – Punktstütze f – точечная опора

Atrama, kurią galima naudoti įrangai arba žmogui pritvirtinti. D būna pagrindinės (natūralios) ir pagalbinės (kabliai).

azimutas – azimuth – Azimut m, n – азимут

Kampas tarp stebėjimo vietos geografinio dienovidinio plokštumos ir statmenos plokštumos, einančios per stebimą objektą. Toks D vadinamas tikruoju. Be jo, dar yra magnetinis D, matuojamas nuo magnetinio dienovidinio plokštumos. D matuojamas nuo šiaurės taško į rytus pagal laikrodžio rodyklę – nuo 0° iki 360°.

ciklas – cycle – Zyklus m – цикл

Ypatingas požeminės veiklos laiko tarpas, susidedantis iš paeiliui einančių darbo (maršruto įveikimo), ilgojo miego, ruošos, trumpojo miego ir 5 valgymų; tam tikras paviršinės paros pakaitalas, trunkąs apie 40–80 val., pasitaiko kai kuriose labai sudėtingose ilgalaikėse ekspedicijose.

cirkas – cirque – Kar n – кар, цирк

Taurės pavidalo duburys aukštuose kalnuose, netoli viršūnių, susidaręs dėl ardomosios ledynų ir daugiamečių sniegynų veiklos.

čiuptukas ntk. = 1. slôstmazgis. 2. spaustùkas

dauba – basin – Kessel m – овраг

Įvairios kilmės Žemės paviršiaus pažemėjimas, iš visų pusių uždaras arba vienoje pusėje atviras. Karstinė D (uvala) atsiranda dėl karstinių duobių susiliejimo.

debitas – discharge – Ergiebigkeit f – дебит

Vandens arba kito skysčio kiekis per laiko vienetą pratekantis gręžiniu, versme, upe. Matuojamas litrais arba kubiniais metrais per sekundę (l/sek., m³/sek.).

deniveliacija – denivellation – Denivellation f – денивеляция

              Aukščių skirtumas tarp aukščiausio ir žemiausio urvo taškų; bendras gylis. D būna didesnė už urvo gylį arba jam lygi.

denudacija – denudation – Abtragung f – денудация

Uolienų dūlėsių patekimas iš dūlėjimo vietos į jų kaupimosi vietą. Ją sukelia vandens, vėjo, ledo veikla ir dūlėsių sunkio jėga.

dolomitas – dolomite – Dolomit m – доломит

              Pilkšvas, baltas arba kitoks mineralas, kurio sudėtyje yra kalcio ir magnio.

drūza – druse – Druse f – друза

Uolienų tuštumose arba atviruose plyšiuose suaugusių mineralų kristalų visuma (agregatas). Vienu galu kristalai būna priaugę prie tuštumos arba plyšio sienelės; kitas galas, atsikišęs į tuštumos vidų, būna briaunotas. Dažniausiai randamos kvarco, ametisto, kalcito D.

du – dolina – Doline f, Höhlung f, Talbecken n – долина

Nedidelė, uždara, iki 100 m skersmens karstinės kilmės įduba.

dubuma, kitaip pòljė – polje – Polje f – полье

Platus (iki kelių šimtų kv. km) uždaras pažemėjimas karstinių reiškinių srityse, paprastai stačiais šlaitais ir plokščiu dugnu. Juo teka nuolatinė arba periodinė vandentėkmė, išnykstanti ties pragore, arba jame telkšo ežerai.

dugnas – bottom – Grund m, Boden m, Mulde f – дно

Žemiausias žmogaus pasiektas urvo taškas.

ekspedicija – expedition – Expedition f – экспедиция

              1. Sudėtinga specialios paskirties kelionė į urvus, rengiama paprastai mokslo, tyrinėjimo, sporto tikslais. Požeminė D trunka paprastai kelias savaites.

2. Tos kelionės dalyvių – mokslininkų, tyrinėtojų, sportininkų – grupė.

kompleksinė Δ – complex expedition – komplexe Expedition f – комплексная экспедиция

Sudėtinga didelės apimties ir daugiatikslė speleologinė ekspedicija, kurioje paprastai dalyvauja daug įvairios kvalifikacijos ir pradedančiųjų speleologų.

paieškos Δ  – search expedition – Sucheexpedition f – поисковая экспедиция

Ekspedicija, kurios pagrindinis tikslas ieškoti naujų urvų mažai tyrinėtuose arba visai netyrinėtuose karstiniuose rajonuose, o radus nežinomų urvų angas, negiliai į jas įsiskverbti, trumpai aprašyti ir nustatyti tolesnio tyrinėjimo perspektyvas. D metu daugiausia dirbama paviršiuje.

sportinė Δ – sports expedition – sportliche Expedition f – спортивная экспедиция

Ekspedicija, kurios pagrindinis tikslas yra pats skverbimasis į urvą, neatliekant jokių tyrinėjimų. D stengiamasi kuo techniškiau ir sparčiau pasiekti prarajos dugną arba tolimiausią urvo tašką. D paprastai dalyvauja tik aukštos kvalifikacijos speleologai.

tyrinėjimų Δ – research expedition – Forschungsexpedition f – исследовательная экспедиция

Ekspedicija, kurios pagrindinis tikslas tyrinėti naujai atrastus arba seniai žinomus netyrinėtus ir nebaigtus tyrinėti urvus. D metu po žeme ieškoma naujų ertmių (galerijų, šulinių, upių), sudaromas pirminis urvo planas ir urvas aprašomas: stengiamasi kuo giliau ir kuo toliau įsiskverbti.

erozija – erosion – Erosion f – эрозия

Uolienų irimas dėl tekančio vandens. D sukelia mechaninis guolio darinių ardymas, nuolaužų plukdymas ir ridenimas, nuolaužų ir guolio zulinimas ir gludinimas, uolienų tirpinimas.

ertmė – cavity – Höhle f, Höhlung f – полость

Natūralios kilmės (urvas) arba rankų darbo (katakomba, kasykla) požeminė tuštuma, nebūtinai susisiekianti su Žemės paviršiumi.

estavelė – estavelle – Estavelle f – эставелла

Piltuvo formos anga karstinės daubos dugne, periodiškai veikianti tai kaip pragorė, tai kaip versmė.

firnas ntk. = pusledis

galerija – gallery – Gang m, Galerie f – коридор

Požeminis, dažniausiai gulstinis, koridorius, kuriuo galima vaikščioti stačiomis.

geizeris – geyser – Springquelle f – гейзер

Versmė, iš kurios periodiškai trykšta karštas vanduo ir garai; turi vamzdžio arba plyšio pavidalo kanalą, virš kurio susidaro kūgiai, kupolai arba taurės pavidalo įdubimai, duburėliai, duobės. Požeminėse tuštumose susikaupęs vanduo slegiamas įkaista, užverda ir garai su dideliu triukšmu ištrykšta iš D kanalo, išmesdami kartu ir verdantį vandenį.

gelbėjimas – rescue – Rettung f, Befreiung f – спасательные работы

Visuma priemonių ir veiksmų nukentėjusiems gelbėti: visų įmanomų gyvybei palaikyti sąlygų sudarymas, paskesnis nukentėjusių gabenimas ir atidavimas medicinos tarnybų priežiūrai.

gibsas – gibss – Gleiter m an Mechanismen und Motoren – гибсс

Savisaugai tinkamas nerankinis spaustukas su laikančiuoju kumšteliu darbui su virve. Išlaiko maždaug 1000 kg apkrovą.

gipsas – gypsum – Gips m – гипс

Nuosėdinė uoliena, susidedanti iš gipso mineralo (kalcio hidrosulfato) ir priemaišų (dolomito, anhidrito ir kt.). D labai paplitęs Žemės plutoje; jame gausu karstinių urvų.

glintas – glint – Glint m – глинт

Pajūrinis skardis, panašus į statų kuestos šlaitą, dažniausiai susidaręs iš klinties. Tipiškas yra Baltijos–Ladogos D išilgai pietinio Suomijos įlankos kranto. Šlaito statumą dar didina abrazinė jūros veikla.

goža – swash – Auflaufen n der Wellen – прибой

Jūros arba ežero lūžimas ruožais seklioje pakrantėje.

grandis – maillon – Ovalring m – кольцо

Metalinis pailgas žiedas (apvalainas, trikampis), panašus į karabiną, tačiau be spyruokliuojančios dalies, apraišams ir virvėms su kabliais sujungti.

grifonas – gryphon – Strömungsort m – грифон

1. Vieta, kur požeminis vandens srautas išsilieja į Žemės paviršių.

2. Vieta, kur nedideliais kiekiais į paviršių veržiasi purvas, vanduo ir dujos kartu arba atskirai.

grota – grotto – Grotte f – грот

1. Urvas skliautiškomis lubomis ir plačia anga.

2. Siauro urvo platmena.

3. Ledyno liežuvio niša, iš kurios teka tirpsmo vanduo.

grotelės – rack – Zahnrad n, Gitter n – решетка

Nesukantis virvės frikcinis leidimosi įtaisas leistis virve į labai gilius šulinius.

guminė valtis – rubber boat – Gummiboot n – резиновая лодка

Urvų sportininko reikmuo skverbtis į kai kuriuos vandens apsemtus urvus.

guras – underground lake – unterirdische See m – гур

Požeminis ežeras, apsuptas karstinės kilmės kalcitinės užtvaros.

hamakas – hammack – Hängematte f – гамак

              Kabamas virvelių tinklas, tvirtinamas prie urvo sienų kabliais. Urvų tyrinėtojų naudojamas poilsiui arba nakvynei požeminėse kilnojamosiose stovyklose.

heksogazas ntk. = spiritinė viryklė (žr. viryklė)

heligmitas – heligmite – Heligmit m – гелигмит

              Heliktitas, susidarantis ant urvo aslos.

heliktitas – helictite – Heliktit m, spiralförmiger, krummer Vorsprung m – геликтит

Spiralinė, kreiva arba pluoštinė iškyša ant stalaktitų arba ant urvo skliauto, sienos.

hidrokombinezonas – vandens kombinezònas

hidrokostiumas – vandens kostiùmas

įduba – basin – Becken m – впадина

Įvairios formos ir kilmės reljefo pažemėjimas; būna atvirų (nuotakių) arba uždarų (nenuotakių), sausų, pilnų vandens ir povandeninių. Skersmuo – keliasdešimt, keli šimtai, rečiau keli tūkstančiai kilometrų.

instruktorius – instructor – Instrukteur m, Übungsleiter m – инструктор

              Asmuo, turintis specialų teorinį ir metodinį parengtumą, supažindinantis su kuriomis nors taisyklėmis, nurodantis, kaip atlikti užduotis.

speleologijos Δ – instructor speleologist – Instrukteur m der Speläologie – спелеолог-инструктор

Kvalifikuotas speleologas, baigęs specialią sportinės speleologijos instruktorių mokyklą-seminarą, išlaikęs egzaminus ir atlikęs stažuotę. Gali dirbti instruktoriumi speleologų ir speleologijos instruktorių rengimo mokyklose-seminaruose.

speleologijos vyriausiasis Δ – chief instructor speleologist – Hauptinstrukteur m der Speläologie – старший спелеоинструктор

Kvalifikuotas sportinės speleologijos instruktorius, baigęs specialią aukščiausio speleologijos instruktorių rengimo mokyklą-seminarą, išlaikęs egzaminus ir atlikęs stažuotę. Gali vadovauti bet kokio lygio speleologijos instruktorių rengimo mokykloms-seminarams.

įranga – equipment – Ausrüstung f – снаряжение

Techniniai įtaisai, būtini tam tikros rūšies kelionėje pasitaikančioms kliūtims įveikti. Skverbtis į urvus speleologai naudoja panašią į alpinistų specialiąją D.

iškyša – ledge – Vorsprung m, Klippenreihe f – выступ

Uolos atsikišimas, už kurio galima užsikabinti rankomis, pakabinti įrangą arba kartais net atsistoti.

izotermikas ntk. = izoterminis kostiumas (žr. kostiumas)

kablys – anchor – Haken m – крюк

Specialus įrankis nejudamosioms atramoms įrengti. Dažniausiai naudojami skečiamieji D.

mūrkaltinis Δ ntk. = skečiamàsis D

plokštilinis Δ – flat piton – Spachtelhaken m, Blatthaken m – лепестковый крюк

              Plokštelės pavidalo uolų kablys, skirtas siauriems trumpiems uolų plyšiams.

skečiamasis Δ – spit – mauergeprägter Haken m – шлямбурный крюк

Kablys, susidedantis iš auselės, įdėklo ir pleišto, kurį kalant į įdėklo kiaurymę skečiamas įdėklas gerai įsitvirtina uoloje. D kalamas į lygioje uoloje paruoštą skylę.

kalcitas – calcite – Kalzit n – кальцит

Mineralas, kalcio karbonatas, sudarantis kristalus, antrinius karstinius darinius (stalaktitus, stalagmitus, heliktitus).

kanjonas – canyon – Canon m – каньон

Gilus, siauras slėnis stačiais arba laiptuotais šlaitais ir siauru dugnu, kurį dažniausiai visą užima upės vaga. D būdingi plynaukštėms, susidariusioms iš klinties arba lavinės dangos.

karabinas – karabiner – Karabiner m – карабин

              Autorius nepritaria žodyno leidėjų teikiamam terminui „segė” vietoj „karabino” ir siūlo toliau vartoti tik tarptautinį terminą „karabinas”

Metalinis pailgas žiedas (apvalainas, trapecinis, trikampis), kurio viena dalis spyruokliuoja; naudojamas virvei su kabliu, apraišoms ir pan. sujungti.

karės – karren – Karren pl, Karrenfeld n – карры

Karstinių sričių mikroreljefo formos; sistema karstinių keterėlių, kurias kerta susipynusios vagelės ir loveliai (gylis nuo kelių cm iki 1–2 m). Susidaro, kai lietaus arba tirpsmo vandens srautai, tekėdami šlaitais, tirpdo ir išplauna klintis arba druskas.

karių laukas – clints field – Karrenfeld n – карровое поле

Plika, be augalijos klintinė plynaukštė, tankiai išraižyta šakotų vagelių ir įdubų, susidariusių karstėjančių uolienų paviršiuje, jas vieną nuo kitos skiria aštriabriaunės karstinės keteros ir smailės.

karstas – karst – Karst m – карст

Karstiniai reiškiniai, susiję su tirpiųjų uolienų – klinties, dolomito, gipso ir druskų išplovimu. Dėl paviršinių ir požeminių vandenų veiklos susidaro įvairios formos ir dydžio tuštumos (urvai, šuliniai) ir būdingos karstinio reljefo formos: dubės, įgriuvos, dubumos, šuliniai, į požeminius urvus nutekančios upės, požeminiai ežerai.

karstinis kraštovaizdis – karst landscape – Karstlandschaft f – карстовый ландшафт

Karsto paplitimo sričių kraštovaizdis, kuriam būdinga paviršinio vandens stoka, požeminės ertmės, urvai, požeminės upės, stipriai raižytas ir sunkiai įveikiamas paviršius.

karstologija –  karstotyra

karstotyra, kitaip karstologija – karstology – Karstologie f – карстология

Geologijos-geografijos mokslų šaka, tirianti karstą, t. y. dabarties ir praeities reiškinius, vykstančius vandenyje tirpiose uolienose, tų reiškinių atsiradimą, paplitimą, praktinę reikšmę. D objektas – paviršinės ir požeminės karstinės formos.

kartis – tube-like pole – Stange f –шест

Keli trumpi (1,2–1,5 m) tarpusavyje sujungiami vamzdžiai (Æ 40–80 mm), naudojami skverbiantis į urvus iš apačios į viršų prieš vandens tėkmę.

kasykla – mine – Grube f, Bergwerk n – рудник

Giliai slūgsančių kietų naudingųjų iškasenų eksploatacijos vieta – požeminė ertmė. Apleistos D yra speleologų veiklos objektas.

kaskada – cascade – Kaskade f – каскад

Krioklių serija, kai vanduo krinta žemyn keliomis skardžių pakopomis.

katakombos – catacombs – Katakomben pl, unterirdische Gänge pl – катакомбы

Dirbtiniai požeminiai labirintai, sudaryti iš galerijų, koridorių ir nedidelių patalpų. D kaip ir visos požeminės ertmės yra speleologų veiklos objektas.

klaustrofobija – claustrophobia – Klaustrophobie f – клаустрофобия

Liguista uždaros erdvės baimė, trukdanti skverbtis į urvus.

klintis – limestone – Kalkstein m – известняк

Nuosėdinė uoliena, susidedanti daugiausia iš kalcito su dolomito, molio, smėlio ir kitokių dalelių priemaišomis. Dauguma pasaulio urvų ir giliausių prarajų susidaro D.

kompasas – compass – Kompass m – компас

Prietaisas, rodantis magnetinio dienovidinio kryptį. Juo nustatomos pasaulio šalys ir matuojami vietovių magnetiniai azimutai.

kalnų Δ – mountain compass – Bergkompass m – горный компас

Prietaisas uolienų sluoksnio slūgsojimo elementams, sluoksnių tįsos kryptims ir polinkiams nustatyti. Sluoksnio polinkio kampui matuoti D turi kampamatį.

konglomeratas – conglomerate – Konglomerat n – конгломерат

Nuotrupinė uoliena, kurią sudaro apzulintos susicementavusios nuotrupos; juose būna urvų.

kopėčios – ladder – Leiter f – лестница

Praeityje pagrindinė speleologų linijinė atrama skverbiantis į šulinius ir šachtas. D buvo gaminamos dažniausiai iš plieninio lyno ir duraliuminio skersinių.

korozija – corrosion – Korrosion f – коррозия

Uolienų irimas dėl vandens cheminio poveikio (tirpinimo), karstinio vyksmo pagrindinis veiksnys.

kostiumas – costume – Kostüm n – костюм

              Specialus drabužis, dėvimas skverbiantis į urvus.

izoterminis Δ – isothermic costume – isothermische Kleidung f – изотермик

Labai šilta ir stora, su sintetiniu užpildu ir neįmirkstanti apatinė speleologo apranga ilgai būti po žeme ir miegoti požeminėse stovyklose.

vandenΔ, kitaip hidrokostiumas – hydroclothing – Hydrooverall m – гидрокостюм

Speleologo apranga dirbti po kriokliais arba plaukti požeminėmis upėmis ir ežerais. Daugumoje urvų vilkimi tik neperšlampamieji D.

kreiptuvas –                                   – Felshaken m, Mauerhalsen m –  отвод, металлическая петля

Specialios formos metalinė kilpa, skečiamuoju kabliu tvirtinama pavojingai atsikišusiose šulinio sienos vietose, virvei nuo trinties į uolą saugoti.

krioklys – waterfall – Wasserfall m – водопад

Vieta, kur upės vanduo krinta nuo vagoje esančio skardžio. Vanduo kartais krinta žemyn keliomis skardžių pakopomis, sudarydamos D seriją (kaskadą).

urvo Δ – waterfall cave – unterirdischer Wasserfall m – пещерный водопад

              Krioklys požeminėje upėje.

kuesta – cuesta – Cuesta f – куэста

              Nesimetriškas kalvagūbris, kurio vienas šlaitas status, kitas lėkštas. Susidaro ten, kur nevienodo kietumo sluoksniai yra palinkę į vieną pusę.

kumštilis –                      – Fäustchen n – кулак, кулачок

              Spaustuko stabdančioji grandis.

laipiojimas – scaling – Klettern n – лазанье

Įvairios formos požeminių ertmių įveikimas, naudojant urvų sporto techniką ir taktiką.

skėtrusis Δ – scaling with arms and legs, spread for support – Spreizkamin m – пластунское лазанье

Labai specifinis statmenų požeminių plyšių įveikimas išsiskėtus remiantis į priešingas plyšio sienas.

landa – burrow, hole – Schlupfloch n – лаз

Siaura, žema ir ilga požeminė ertmė, įveikiama tik šliaužte.

lapelis – oblong thin slab holes for the rope – Plattform f, Seilsicherung f – лепесток

Metalinis įtaisas leistis virve; savo paskirtimi ir veikimo principu panašus į aštuonetą.

lava – lava – Lava f – лава

Įkaitusi ugninga skysta arba labai klampi silikatinė masė, išsiliejanti į Žemės paviršių per ugnikalnių išsiveržimus. Priešingai negu magma, D neturi dujų – jos išgaruoja išsiverždamos. Aušdama D virsta efuzinėmis uolienomis, kuriose būna urvų.

lavina –  sniego griūtis

ledas – ice – Eis n – лед

Kietos, kristalinės būsenos vanduo. Plonas D sluoksnis bespalvis, didelė ledo masė žydra. Kylant temperatūrai, D plastiškumas didėja. Pagal kilmę skirstomas į atmosferos D (sniegas, šarma, kruša), vandenų D (ledėsiai, ižas, ledo danga, vandenų vidinis ledas), gruntinį D (įšalę gruntai), ledyninį D (iš jo susidarę ledynai).

leidimosi įtaisas – descenders – Abzugsmechanismus m – фрикционное спусковое устройство

Įvairių konstrukcijų metaliniai įtaisai leistis virve arba lynu į požeminius šulinius arba nuo statmenų sienų, naudojant įtaiso slydimo trintį į judamąją atramą.

saugus Δ – precautionary descenders – sicherer Abzugsmechanismus m – безопасное спусковое устройство

              Metalinis frikcinis leidimosi įtaisas, iš dalies primenantis aštuonetą. Speleologui praradus sąmonę, virvė automatiškai įstringa ir judėjimas nutrūksta.

lynas – steel rope – Trosse f, Tau n – трос

3,8–4,2 mm skersmens plieninė virvė. XX a. antrojoje pusėje kai kur buvo naudojamas kaip pagrindinė atrama skverbiantis į statmenus urvus.

magma – magma – Magma m – магма

Išsilydžiusi karšta masė (dažniausiai silikatinė), susidaranti Žemės plutoje arba viršutinėje mantijoje. Stingstant D, susidaro magminės uolienos.

maišas – sack, bag – Sack m – мешок

Labai tvirto audinio talpykla, naudojama speleologų reikmėms.

gyvybinių reikmenų Δ – life-ensurance bag – lebensversorgter Sack m, lebensversehener Modul n – модуль жизнеобеспечения

Transportinis maišas su hermetišku guminiu vidumi, prikrautas maisto produktų, kuro ir būtiniausių reikmenų, galinčių garantuoti gyvybę 4–5 speleologams 1 parą. Visų D turinys kelionėje būna visiškai vienodas.

transportinis Δ – caving bag – Transportrucksack m – транспортник

Labai tvirto audinio talpykla įrangai, gyvybiniams reikmenims, inventoriui gabenti urvuose, pritaikyta nešti vienam žmogui arba tvirtinti prie virvės.

mazgas – knot – Knoten n – узел

Dviejų virvių surišimo vieta. D rišami įvairiais būdais. D skirstomi į pagrindinius, pagalbinius ir virvių jungiamuosius.

meandra – meander – Mäander m – меандр

Kilpos pavidalo upės vingis, susidaręs dėl tėkmėje pasitaikančių kliūčių.

miegmaišis – sleeping bag – Schlafsack m – спальный мешок

Nakvynei skirtas maišas, gaminamas iš audeklo, į kurį įsiuvama šilta izoliacinė medžiaga.

individualus  Δ – individual/single sleeping bag – individueller Schlafsack m – индивидуальный спальный мешок

Miegmaišis naudotis vienam asmeniui.

trivietis  Δ – sleeping bag for three persons – Dreipersonenschlafsack m  – трехместный спальный мешок

Miegmaišis naudotis trims asmenims. D sukaupiama daugiau energijos, todėl lengviau ištverti šalčio ir drėgmės poveikį.

mineralai – mineral – Mineral n – минералы

Gamtiniai cheminiai junginiai ir elementai, susidarę dėl Žemės plutoje vykstančių cheminių ir fizinių  vyksmų ir turintys tam tikrą atominę sandarą. D yra sudedamoji uolienų, rūdų ir kitų mineralinių kūnų dalis.

mineralinis vanduo – mineral water – Mineralwasser n – минеральная вода

Požeminis vanduo, turintis daugiau negu paprastai kai kurių cheminių komponentų ir dujų, taip pat pasižymintis radioaktyvumu arba bendra mineralizacija. D skirstomi į angliarūgštinius, sulfidinius, geležinius. 20º C ir aukštesnės temperatūros vandenys vadinami terminiais.

modulis ntk. = gyvybinių reikmenų maišas (žr. maišas)

mūrkaltis – rockhammer – Mauerhammer m – шлямбур

Įrankis kiaurymėms uolienose arba kitokiose sienose iškalti, taip pat reikalingas dirbant su skečiamaisiais kabliais.

nacionalinis parkas – national park – Nationalpark m – национальный парк

Vienas iš saugomos teritorijos (akvatorijos) tipų su menkai pažeistu gamtiniu kompleksu, vaizdingoje vietovėje, dažnai su unikaliais objektais – kriokliais, kanjonais ir kt.

niša – niche – Nische f – ниша

              Įdubimas urvo sienoje.

nuogulos – deposits – Ablagerungen pl – отложения

Bendras purių kvartero darinių pavadinimas neatsižvelgiant į jų sudėtį ir kilmę (smėlis, žvirgždas, gargždas, molis, priemolis ir kt.). Paprastai D – uolienų irimo produktai.

chemogeninės  Δ – chemical deposits – chemische Sedimente pl – хемогенные отложения

Cheminiai dariniai, nusėdę iš tirpalo vykstant cheminėms ir biocheminėms reakcijoms, pasikeitus vandens temperatūrai, garavimui ir kitiems reiškiniams, dėl kurių sutrinka tirpalo pusiausvyra. Tai druskos – halitas, miralitas, kalio druskos, varvekliniai dariniai, konkrecijos, terminių versmių nuosėdos, be to, organinės kilmės uolienos (kaustobiolitai) – klintis, dolomitas, gipsas ir kt.

nuokrypio ribotuvas – deflection stop – Begrenzungsgerät n – ограничитель отбрасывания

Metalinis įtaisas, tvirtinamas prie viršutinio apraišo, sportininko statmenumui leidžiantis virve žemyn garantuoti.

nuokrypis – deflection – Ablehnung f, Wegwerfen n – отброска

Pasislinkimas į šalį nuo statmenos krypties leidžiantis virve žemyn.

pakopa – step – Plattform f, Rampe f – выступ

Palyginti horizontali, siaura plokštuma uolų arba šulinio sienoje, ant kurios galima stovėti; tinka tarpiniam įrangos perkabinimui įrengti.

Petzl“

Prancūzų firma, gaminanti tobuliausią pasaulyje įrangą ir reikmenis speleologams; taip pat gamina įrangą alpinizmui, ekstremalioms sporto šakoms, naudojančioms virves, ir aukštybiniams darbams.

perkėla – crossing – Seilquergang m – переправа

Horizontaliai arba nuolaidžiai tarp dviejų sienų įtvirtinta virvių ir lynų sistema greitai ir saugiai persikelti per požeminį šulinį, gilų plyšį arba kitą sunkiai įveikiamą kliūtį.

pizolitai – pisolite – Pisolith n – пизолит

>2 mm skersmens apvalūs mineraliniai dariniai, dažniausiai iš kalcito, kitaip dar vadinami urviniais perlais.

plyšys – fissure, cleft – Spalte f, Kluft f – трещина

Uolienos arba ledo įtrūkusi vieta, tačiau atsiskyrusios dalys nepasislinkusios viena kitos atžvilgiu; urvuose požeminės ertmės paprastai susidaro pagal D.

polispastas ntk.= skrysčiai

poljė →  dubuma

poplūdis – flood – Hochflut f – паводок

Ūmus ir trumpalaikis upės vandens lygio pakilimas po liūčių, ėmus smarkiai tirpti sniegui, ledynams, išleidus iš tvenkinių vandenį. Nuo potvynių D skiriasi tuo, kad būna nereguliarūs.

potvynis – flood, high water – Hochflut f, Hochwasser n – половодие

Smarkus vandens padaugėjimas upėje kasmet maždaug tuo pačiu laiku. Dėl D pakyla vandens lygis ir vanduo, išsiliejęs iš vagos, apsemia salpą. D trunka ilgiau negu poplūdis. Lygumų upės patvinsta pavasarį, tirpstant sniegui, kalnų upės – vasarą, tirpstant sniegui ir ledynams, musoninio klimato ir tropinių zonų upės – lietinguoju metų laiku.

požeminė erdvė – underspace, subspace –                            – подземное пространство

Įvairios uolienos ir bet kokios kilmės tuštumos jose.

požeminiai vandenys – ground water – Grundwasser n – подземные воды

Vandenys, susikaupę viršutiniame Žemės plutos sluoksnyje (iki 12–16 km) skystu, kietu ir garų pavidalu. D pripildo poras, smėlio ir gargždo tarpus, plyšius, karstines tuštumas. Skirstomi į nespūdinius gruntinius ir spūdinius artezinius vandenis, taip pat į gėlus, mineralinius ir sūrymus, terminius ir radioaktyvius.

požeminis ežeras – underground lake – unterirdischer See m –  подземное озеро

Vandens telkinys, susidaręs dideliuose urvuose ir kitokiose požeminėse tuštumose, paprastai karstinių reiškinių paplitimo srityse.

požeminis nardymas – underground diving – unterirdisches Tauchen n – подземное ныряние

              Sportinės speleologijos rungtis – nardymas požeminiuose vandens telkiniuose, paprastai tamsoje, laikantis ypač griežtų savisaugos reikalavimų, naudojantis kvėpavimo aparatais ir kitomis papildomomis speleologų saugos priemonėmis.

pragorė – ponor – Ponore pl, Schluckloch n, Schlundloch n – понор

Karstinio darinio (įgriuvos, šulinio dubumos) dugno anga, kuria vanduo nuteka į požemį.

praraja – pothole, aven – Schlund m – карстовая пропасть

Statmenas karstinis urvas arba urvynas, kuriame yra daug gilių šulinių, tarpusavyje sujungtų neilgomis gulsčiomis galerijomis; žemutinėje dalyje paprastai gulstieji ruožai ilgėja, o požeminio vandens daugėja. D būna >1000 m gylio.

primusas ntk. = benzininė viryklė (žr. viryklė)

protektorius – protector – Protektor m –  протектор

Specialiai sutvirtintas maždaug 50´12 cm dydžio audinio gabalas su raišteliu, naudojamas virvei apsaugoti nuo žalingos trinties į šulinio kraštą arba į įtvirtinimą prie nejudamosios atramos.

pusledis – firn – Firn m – фирн

Standus, stambiagrūdis, susigulėjęs sniegas, susitelkiantis lomose tarp kalnų viršūnių, aukščiau amžinojo sniego ribos. Nuolat standėdamas D virsta ledu.

reikmeninė – kitbag – eigenes Zubehör n – самоспас

Individualus apsaugos nuo urvo terpės reikmenų komplektas krepšelyje, kur be kita ko turi būti hamakas, polietileno plėvelė (5 kv. m), sauso kuro, avarinė maisto produktų porcija, vaistinėlė.

reljefas – relief – Relief n – рельеф

Visuma sausumos, vandenynų ir jūrų dugno nelygumų, kuriuos sudaro išgaubtos ir įgaubtos formos. D sukūrė ilgalaikiai endogeniniai ir egzogeniniai Žemės plutos vyksmai. Skiriama: megareljefas (žemynų ir vandenynų dugno plotai), makroreljefas (kalnuotos šalys, lygumos, kalnagūbriai), mezoreljefas (kalvos, slėniai, įdubos, raguvos), mikroreljefas (išgraužos, kopos, stepių dubenys), nanoreljefas (kupstai, mažiausios dubės, termitynai ir kt.).

rezervatas – reserve – Reservat n – резерват

Teritorijos arba akvatorijos sklypas, kuriame saugoma visa gamta ir griežčiausiai draudžiama bet kokia ūkinė veikla.

ritinėlis – bobbin – Spindel f – каталка

Duraliuminio frikcinis, nesukantis virvės leidimosi įtaisas; gali būti su stabdžiu ir be jo.

salė – dome – Grotte f – зал

Beveik uždara didelė urvo erdvė, didelė grota.

salpa – terrace, horizontal shelf bordering river – Terrasse f – терраса

Užliejama upės slėnio dalis, reguliariai apsemiama per poplūdžius ir potvynius.

sauga – insurance – Sichern n, Versichern n, Versicherung f – страховка

Besileidžiančio arba kylančio šulinyje žmogaus saugojimas virve; urvų sporte dažniausiai naudojama viršutinė sauga naudojant slystmazgį arba spaustuką.

savigelba ntk.= reikmeni

savisauga – self-insurance – Selbstschutz m – самостраховка

Bet kuria kryptimi šulinyje judančio žmogaus savarankiškas saugojimasis. Dažniausiai D naudojamas spaustukas.

segė – karabiner – Karabiner m – карабин

              Autorius nepritaria žodyno leidėjų teikiamam terminui „segė” vietoj „karabino” ir siūlo toliau vartoti tik tarptautinį terminą „karabinas”

siena – wall – Wand f – стена

Požeminės ertmės šonas, urvo galerijos arba salės uolėtoji dalis, nepriklausanti nei skliautui, nei aslai.

sifonas – siphon – Siphon m – сифон

Vieta, kur požeminės užtvindytos galerijos vanduo siekia skliautą. D tyrinėjami nuo 1922 m.

skardis – scarp – Abhang m – обрыв

Status arva visiškai statmenas, aukštas upės, griovos, ežero krantas.

skliautas – arch, vault – Gewölbe n – потолок

Požeminės ertmės (urvo galerijos, salės ir kt.) viršutinė uolėtoji dalis, priešinga aslai.

skridinys – pulley – Block m, Kloben m, Rolle f – блок

Įtaisas nejudamosioms atramoms įrengti saugesnėse arba patogesnėse vietose.

skrysčiai – polyspast – Aufstiegtalje f – полиспаст

Rankinis įtaisas nukentėjusiajam kelti atliekant gelbėjimo darbus, sudarytas iš paslankių ir nepaslankių skridinių, sujungtų virve, naudojant spaustukus ar slystmazgius.

skverbimasis – penetration – Eindringen n, Durchdringen n – проникновение

              Lindimas į urvą tolyn ir gilyn tyrinėjimo, žvalgymo arba sportiniais tikslais.

giluminis  Δ – underground penetration – unterirdisches Eindringen n, unterirdisches Durchdringen n – глубинное проникновение

Sportinės speleologijos veiksmas – lindimas į urvą tolyn ir gilyn, kartu gabenant būtiną įrangą ir reikmenis, tyrinėjant urvą ir jame ilsintis (valgant ir miegant), kol pasiekiama tolimiausia urvo vieta, ir grįžimas atgal į Žemės paviršių.

slenkstis – rapid – Stromschwelle f – порог

Trumpas upės vagos ruožas, turintis didelį nuolydį ir veržlią tėkmę. Susidaro dėl tektoninių išjūdžių arba ten, kur į Žemės paviršių išeina kietos uolienos.

slystmazgis –                              –                                         – схватывающий узел

Specialusis mazgas, veikiantis panašiai kaip spaustukas, anksčiau plačiai naudotas savisaugai. Vėliau @ pakeitė įvairūs spaustukai.

smailė – mountain peak – Bergspitze f – пик

1. Smaili kalno viršūnė, kai kalnas yra kūgio arba piramidės pavidalo, o šlaitai statūs.

2. Paviršinė karstinio reljefo forma, primenanti durklą.

smegduobė – doline – Doline f – карстовая воронка

Uždara taurės, kūgio pavidalo arba netaisyklinga įduba. Susidaro, kai vanduo ištirpina ir išplauna klinties, gipso, dolomito, akmens druskos sluoksnius, o viršutinės uolienos įgriūva į požemines tuštumas. Skersmuo nuo 2–3 iki 50 m (kartais iki 400 m), gylis iki 15 m (kartais iki 200 m).

smiltainis – sandstone – Sandstein m – песчаник

Nuosėdinė nuotrupinė uoliena, susidariusi iš susicementavusio smėlio. D sucementuoja molis, karbonatai, silicis ir kitos medžiagos.

sniego griūtis, kitaip lavina – avalanche – Lawine f – лавина

Sniego masė, dideliu greičiu slenkanti kalno šlaitu žemyn. D gali šliaužti, griūti arba judėti ir vienaip, ir kitaip. Griuvimo vidutinis greitis 20–30 m/sek. D turi didžiulę griaunamąją jėgą, kurią sukelia ne tik sniego masė, bet ir priešakinė oro banga.

spaustukas – rope clamp/grab – Gleiter m (Mechanismen und Motoren) – самохват

Įvairių konstrukcijų metaliniai frikciniai kėlimosi įtaisai judamąja atrama (virve arba lynu) lipti iš požeminių šulinių, keltis stačiomis sienomis ir savisaugai. Pagal konstrukciją skirstomi į gibsus, šuntus, žumarus, universaliuosius ir kt.

Sverdlovsko universalusis  Δ – Sverdlovsk universal rope clamp/grab – universaler Gleiter m aus Swerdlowsk – свердловский универсальный самохват

Metalinis frikcinis kėlimosi įtaisas lipti, saugotis virve arba plieniniu lynu.

speleokeliontk. = urvų kelio

speleologas – speleologist, caver – Speläologe m – спелеолог

Specialistas, gebantis atlikti urvų paiešką, įsiskverbti į požeminę ertmę, sudaryti jos planą ir ją aprašyti, plėtojantis kurią nors speleologijos šaką. Pagal tikslus ir veiklos turinį skiriami urvų tyrinėtojai ir urvų sportininkai.

speleologija – speleology, caving – Höhlenkunde f, Speläologie f – спелеология

Veikla, apimanti skverbimąsi į urvus (sportas) ir karstinių urvų, jų kilmės, formų, uolienų, mikroklimato, vandens, augalijos ir gyvūnijos, urvų meno tyrinėjimą (mokslas). Sąveikaujant su kitais mokslais, atsirado 7 svarbiausios D šakos: geospeleologija, biospeleologija, antrospeleologija, regioninė D, taikomoji D, tiriamoji D, techninė D ir sportinė D

sportinė  Δ – sports speleology – sportliche Speläologie f – спортивная спелеология

              Speleologijos šaka, plėtojama dviem kryptimis: gilybinio skverbimosi ir požeminio nardymo. Atsirado XX a. pabaigoje.

techninė  Δ – technical speleology – technische Speläologie f – техническая спелеология

              Speleologijos šaka, kurianti skverbimosi į urvus įrangą, techniką, taktiką ir gyvybės užtikrinimo sistemas, nagrinėjanti požeminę topografiją ir kt.

tiriamoji  Δ – research speleology – Forschungesspeläologie f – исследовательная спелеология

              Speleologijos šaka, tirianti požeminių ertmių kilmę, morfologiją, mikroklimatą, vandenis, augalus, gyvūnus, kultūros liekanas, urvų meną, urvų pažinimo istoriją ir dabartinį jų naudojimą.

speleologijos ekspertas – expert speleologist – Expert m der Speläologie – спелеолог-эксперт

Aukščiausios kvalifikacijos specialistas, gerai išmanantis tiriamąją, sportinę ir techninę speleologiją.

speleonautas 

Žmogus, ilgą laiką gyvenantis po žeme vienoje vietoje žmogaus tyrinėjimo ar kitu tikslu.

Žodyno rengėjai neteisigai traktuoja speleonauto sąvoką, sutapatindami ją su speleologo sąvoka.

speleošviestuvas ntk. = urvų šviestuvas

Spelunca“

Svarbiausias pasaulyje periodinis speleogijos leidinys. Leidžia nuo 1895 m. Paryžiuje Prancūzijos speleologijos federacija.

spitas ntk. = skečiamasis kablys (žr. kablys)

stalagmitas – stalagmite – Stalagmit m – сталагмит

Mineralinis (dažniausiai karbonatinis) darinys – urvo aslos išsikišimas. Susidaro tose vietose, kur nuo urvo skliauto laša mineralizuoto vandens lašai, vanduo išgaruoja, o iš apačios į viršų didėja stulpo, kūgio arba kitokio pavidalo kyšulys.

stalagnatas – stalagnate – Stalagnat m – сталагнат

Stulpo pavidalo varveklis karstiniame urve, atsiradęs  susijungus stalaktitui su  stalagmitu.

stalaktitas – stalactite – Stalaktit m – сталактит

Karstinių urvų arba rūdynų mineralinis (dažniausiai karbonatinis) varveklis, nukaręs nuo lubų. Būna vamzdelio, šukų, kutų pavidalo. Susidaro povandeninio vandens lašėjimo vietose, garuojant mineralizuotam vandeniui, kuris sunkiasi pro klinties plyšius.

stoginė, kitaip tentas – tent – Schutzdach n – тент

Storo audeklo stogelis nuo saulės arba lietaus.

stovykla – camp – Lager n – лагерь

Laikina speleologų buvimo vieta požeminėse kelionėse, urvų ekspedicijose.

požeminė bazinė  Δ (PBS) – underground stationary camp – unterirdisches Lager n – подземный базовый лагерь

Stacionarūs požeminiai reikmenys, skirti 3–6 speleologų gyvybei ir gerovei palaikyti poilsio metu: palapinė, triviečiai miegmaišiai, kilimėliai, stoginė, virtuvėlė ir kita. D gali būti įrengiamos visai urvų kelionės trukmei tik joms tinkamose vietose.

požeminė kilnojamoji  Δ (PKS)– underground mobile camp – unterirdisches transportabeles Lager n – подземный переносной лагерь

Šiuolaikiniai lengvai perkeliami požeminiai reikmenys, skirti speleologų gyvybei ir gerovei palaikyti poilsio metu: hamakai, individualūs miegmaišiai su šilumą atspindinčiomis stoginėmis, spiritinė viryklė, sausas kuras, kablių rinkinys, taisymo įrankių rinkinys ir kita. D gali būti įrengiama beveik visur.

šachta – shaft – Grube f, Schacht m – шахта

Vidutinio gylio (< 1000 m) statmenas karstinis urvas, kuriame gausu gilių šulinių, sujungtų trumpomis gulsčiomis galerijomis.

šalmas – helmet – Helm m – каска

Speleologo galvos apdangalas nuo pašalinio fizinio poveikio saugoti, tinkamiausia vieta šviestuvui tvirtinti.

šulinys – Karst pit – Karstbrunnen m – карстовый колодец

Netaisyklingo cilindro arba plyšio pavidalo 20–60 m gylio ir 5–10 m skersmens karstinio urvo statmenoji dalis. Gali siekti net kelių šimtų metrų gylį.

šuntas – shunt – Shunt m, Nebenschluss m – шунт

Savisaugai tinkamas nerankinis spaustukas su laikančiuoju kumšteliu.

taktika – tactics – Taktik f – тактика

1. Etapinis, nenutrūkstamas ir mišrus urvų sportininkų skverbimosi į prarajas būdas užsibrėžtam tikslui pasiekti.

2. Turistinės urvų kelionės organizavimo ir įgyvendinimo teorija ir praktika.

tarpeklis – gorge – Kluft f, Schlucht f, Engpass m – ущелье

Siauras, gilus kalnų slėnis, vandentėkmės išgraužtas kietose pamatinėse uolienose. Šlaitai statūs. Gylis paprastai didesnis negu plotis. D skerspjūvis sudaro smailą kampą. Nuo kanjono skiriasi mažesniu pločiu ir tuo, kad šlaituose nėra terasų.

Tarptautinė speleologijos sąjunga – pranc. Union Internationale de Speleologie (UIS) – Internationale Speläologieverband m – Международный союз спелеологов

              Svarbiausia tarptautinė speleologų organizacija, vienijanti per 60 šalių nacionalines speleologijos organizacijas. UNESCO narė. Įkurta 1965 m. Lietuva nare tapo 1993 m. D tikslas – rūpintis speleologijos plėtote, palaikyti ryšius su visų šalių speleologais ir koordinuoti jų tarptautinę veiklą, keistis informacija. Oficialiosios kalbos – prancūzų, anglų. Aukščiausiasis organas – generalinė asamblėja.

Tarptautinis speleologų kongresas – International Congress of Speleology – Internationaler Kongress m der Speläologen – Международный конгресс спелеологов

              Nuo 1953 m. reguliariai kas 4 metai rengiamas pasaulio speleologų suvažiavimas – svarbiausias tarptautinis speleologų renginys. Lietuviai D veikloje dalyvauja nuo 1989 m.

technika – technique – Technik f – техника

Kryptingi urvų sportininkų veiksmai ir judesiai įtaisant ir naudojant pastovią šulinių įrangą (statinė D) arba ją pakeičiant „virvele” (dinaminė D).

vienos virvės  Δ (VVT) – single rope techniques (SRT) – Seiltechnik f – техника одной веревки

Pažangiausia pasaulyje statinė arba dinaminė skverbimosi į statmenus urvus technika, pagrįsta tik vienos judamosios atramos naudojimu, savisaugą organizuojant ta pačia atrama; taikoma tik virvei.

telefonas – telephone – Telefon n, Telephon n – телефон

Praeityje svarbus urvų tyrinėtojams reikmuo skverbiantis į šachtas ir prarajas darbo saugumui padidinti.

tentas →  stoginė

terma ntk. = karštoji versmė (žr. versmė)

termokarstas – thermokarst – thermischer Karst m – термокарст

Įsmegusių ir įsmukusių reljefo formų ir požeminių tuštumų susidarymas ištirpus požeminiam ledui arba atitirpus įšalusiam gruntui. Dėl D susidaro daubos, smegduobės, alasai, grotos, nišos, duobės.

topografija – topography – Topographie f – топография

Geodezijos šaka – taikomasis mokslas, kuriantis Žemės paviršiaus matavimo būdus, taip pat jo vaizdavimo topografiniuose žemėlapiuose metodus.

traversas – traverse – Traverse f, Quergang m – травес

Urvyno su keliomis angomis įveikimas į paviršių grįžtant kitu keliu, t. y. naudojantis dviem angomis.

trolėjus – trolley – Förderkorb m, Förderseil n – троллей

Plieninis lynas, įtvirtintas tarp dviejų nejudamųjų atramų požeminiuose šuliniuose arba salėse transportiniams maišams perkelti per sunkiai įveikiamas kliūtis.

turėklai – rope-rail(ing) – Geländer n – перила

Tarp dviejų nejudamųjų atramų įtvirtinta savisaugos virvė.

uolienos – rock(s) – Gestein n – горная порода

Natūralūs gamtiniai dariniai, agregatai, susidedantys iš įvairios sudėties mineralų mechaninio derinio. D sudėtis, sandara ir slūgsojimo sąlygos priklauso nuo to, kokie geologiniai vyksmai jas formavo Žemės plutos viduje arba paviršiuje; pagal kilmę skiriamos trys uolienų klasės: nuosėdinės, magminės ir metamorfinės.

efuzinės  Δ –                        rocks – Effusionsgestein n – эффузивные горные породы

              Uolienos, susidariusios auštant ir kristalizuojantis išsiliejusiai iš ugnikalnio į Žemės paviršių lavai. D būna urvų.

karbonatinės  Δ – calcreous rocks – Kalksteine pl – карбонатные горные породы

Nuosėdinės uolienos, kurių didesnę dalį sudaro vienas arba keli karbonatiniai mineralai (kalcitas, aragonitas). Tai klintys, dolomitai, kreida.

nuosėdinės  Δ – sedimentary rocks – Sedimentgesteine pl – осадочные горные породы

Uolienos, susidariusios iš nusėdusių ir susikaupusių jūros, ežero dugne organinių liekanų arba persiklosčiusių dūlėjimo ir ledynų veiklos produktų sausumos paviršiuje arba vandens baseine. Ilgainiui tos nuosėdos virsta D.

uolų plaktukas – hammer – Felshammer n – скальный молоток

Įrankis kabliams įkalti.

upė – river – Fluss m – река

Natūrali vandens tėkmė, tekanti sausumos paviršiumi pačios išgraužta vaga.

dingstančioji  Δ – vanishing river/stream – verschwindender Fluss m – исчезающая река

Vandens tėkmė, nutekanti į požemį. D būdingos sritims, kuriose vyksta karstiniai reiškiniai.

požeminė  Δ – underground river/stream – unterirdischer Fluss m – подземная река

Vandens tėkmė laisvai tekanti plyšiuotose uolienose, urvuose ir kitose požeminėse tuštumose, daugiausia karstinių reiškinių paplitimo srityse.

urvas – cave – Höhle f – пещера

Įvairios formos ir dydžio tuštuma viršutinėje Žemės plutos dalyje, turinti vieną arba kelias angas paviršiuje ir tiesiogiai prieinama žmogui tyrinėti iš vidaus. Paprastai susidaro karstinių reiškinių rajonuose lengvai tirpstančiose ir supleišėjusiose uolienose – klintyje, dolomite, gipse ir kt. Dar būna abrazinių, erozinių, defliacinių, sufozinių ir kt. Skirstomi į gulsčius, statmenus (šachtos, prarajos) ir mišrius.

gipso  Δ – gypsum cave – Gipshöhle f – гипсовая пещера

              Urvas, susidaręs gipse. Būdingas požymis – gipso kristalų gausa ant skliauto, sienų ir aslos. Dažniausiai būna gulsti labirintai.

klinties  Δ – limestone cave – Kalksteinhöhle f – известняковая пещера

Urvas, susidaręs klintyje. Būdingas požymis – stalaktitai ir stalagmitai. Dažnai susidaro prarajos.

ledyno  Δ – glacier cave – Gletscherhöhle f – ледниковая пещера

Urvas, susidaręs kalnų arba žemyniniame ledyne.

ledo  Δ – ice cave – Eishöhle f – ледяная пещера

Karstinis urvas, kurio sienos, skliautas ir asla padengti ledu, oro temperatūta ištisus metus artima nuliui.

parodomasis  Δ – show cave – Schauhöhle f – показательная пещера, оборудованная пещера

           Urvas arba kitokia požeminė ertmė, pritaikyta masiniam keliautojų lankymui. D įrengtas elektros arba kitoks apšvietimas, laipteliai, turėklai, apžvalgos aikštelės. Lankymas dažniausiai mokamas.

urvynas – caves – reich an Höhlen, Grotten – система пещер, пещеры

1. Didelis sudėtingas urvas mažiausiai su dviem angomis.

2. Keli (mažiausiai 2) urvai, susijungiantys tarpusavyje požeminėmis galerijomis arba landomis.

urvo gylis – cave depth – Tiefe f der Höhle – глубина пещеры

              Aukščių skirtumas tarp urvo angos žemiausio taško ir dugno.

urvų kelio– cave touring  – Höhlenreise f– спелеопутешествие

Keliavimas į urvus. D sudaro 5 etapai: pasirengimas; atvykimas; paieška, žvalgymas ir skverbimasis; tyrinėjimas; užbaigimas. Pagal tikslus būna ekspedicijos (paieškų, tyrinėjimų, sportinės) ir turistinės D.

turistinė  Δ – cave tourism – Höhlewanderung f– спелеопутешествие, спелеотуризм

              Kelionė į parodomuosius (įrengtus) karstinius urvus arba kitas požemines ertmes pėsčiomis arba valtimis, nesinaudojant jokia specialia įranga ir neturint jokių specialių įgūdžių.

urvų miestas – cave’s  city – Höhlestadt f – пещерный город

              Likučiai viduramžių gyvenamųjų būstų, ūkinių, gynybinių ir kulto pastatų, įrengtų iš dalies paviršiuje, iš dalies po žeme natūraliuose urvuose arba dirbtinėse ertmėse.

urvų sportininkas – cave sportsman, caver – Speläologie-Sportler m – спортсмен-спелеолог

              Aukštos kvalifikacijos speleologas, nuolat besiskverbiantis į urvus ne tyrinėjimo, bet varžymosi tikslu. Jis stengiasi kuo techniškiau ir sparčiau pasiekti tolimiausią požeminės ertmės tašką arba prarajos dugną.

urvų šviestuvas – caving lamp – Beleuchtungssystem n – система освещения

Specialus šviesos įtaisas iš dviejų nepriklausomų šaltinių: acetileninio ir elektrinio, tvirtinamų ant šalmo ir iš dalies prie diržo.

acetileninis urvų  Δ – acetylene light, carbide lamp – Karbidleuchte f, Karbidelampe f – карбидная лампа

Individualus (kartais grupinis) dujinis šviesos šaltinis, susidedantis iš acetileno generatoriaus, žarnos ir degiklio su reflektoriumi. Šiuo metu tai tobuliausias šviestuvas skverbtis į urvus.

elektrinis urvų  Δ – electric lamp – Beleuchtungskörper m – электрическая лампа

Ant šalmo tvirtinamas individualus šviesos įtaisas, susidedantis iš maitinimo šaltinio (akumuliatoriaus arba galvaninių elementų), kabelio ir žibinto su lempute.

urvų tyrinėtojas → speleologas – caver – Speläologe m – спелеолог

Žodyno rengėjai neteisigai traktuoja speleonauto sąvoką, sutapatindami ją su speleologo sąvoka.

urvų turistas – cave tourist – Höhlewanderer m – спелеотурист, спелеопутешествиник

              Turistinės urvų kelionės dalyvis;  keliautojas, urvų mėgėjas, pažintiniu tikslu su grupe lankantis parodomuosius (įrengtus) urvus. Tokioje kelionėje D paprastai lydi gidas arba instruktorius.

urvų vedlys – cave leader – Höhleführer m – проводнк пещер

              Urvų kelionės vadovas, gebantis užtikrinti kelionės dalyvių saugumą skverbiantis į urvus ir jų prieigose.

užgriūva – failure – Verschüttung f – завал

Sunkiai įveikiamas tam tikros rūšies požeminis akmenynas, susidedantis iš daugybės didelių uolienos luitų, atskilusių nuo urvo salės skliauto ir užpildžiusių dalį arba visą salės ertmę; kartais siekia 100 m aukštį.

vandens kombinezonas, kitaip hidrokombinezonas – hydro-siut, hydro-overals, hydro-costiume – speläologische Kleidung f, Hydrooverall m – гидрокомбинезон

Speleologo viršutinė apranga iš tvirto ir tankaus, nepraleidžiančio vandens audinio, skirta skverbtis į vandens apsemtas prarajas, kur daug krintančio vandens.

vandentėkmė – stream – Strom m, Strömung f – поток

              Vandens tekėjimo vieta.

verdenė – vauclisian spring – Vauclusequelle f – воклюз

Versmė karstiniame rajone su staigiai kintančiu dideliu vandens debitu.

versmė – spring – Quelle f – источник

Vieta, kur požeminiai vandenys savaime prasimuša į Žemės paviršių sausumoje arba po vandeniu. Susidaro žemesnėse vietose, kur vandeningieji sluoksniai išeina į paviršių. D būna gėlosios ir mineralinės, šaltosios ir karštosios, pastovios, periodinės, sezoninės, trykštančios ir tekančios. Be to, jos dar skiriasi pagal susidarymo sąlygas ir pagal debitą.

karštoji  Δ – thermal water – Thermowasser n, Thermen pl – термальная вода

Giliai slūgsantys šilti arba karšti požeminiai vandenys. Jie skirstomi į: 1) hiperterminius, kurių temperatūra aukštesnė negu tos vietovės vidutinė metinė oro temperatūra, 2) hipoterminius, kurių temperatūra žemesnė negu tos vietovės vidutinė metinė oro temperatūra, 3) izoterminius, kurių temperatūra lygi vidutinei metinei vietovės oro temperatūrai.

viryklė – stove – Herd m, Kochstelle f – плита, плитка

Specialus prietaisas maistui virti speleologų stovyklose.

benzininė  Δ – primus, benzine primus stove – Primus n – примус

Anksčiau labai populiarus benzininis įtaisas, plačiai naudotas maistui virti urvuose.

spiritinė  Δ – spirit primus stove – Spirituskocher m – гексогаз

Specialios konstrukcijos virimo įtaisas požeminėms stovykloms. D sudaro puodas su dangčiu, metalinis gaubtas ir indelis kurui; energijos šaltinis – sausas spiritas.

virvė – rope – Strick m, Seil n, Leine f – веревка

Iš natūralaus arba cheminio pluošto susuktas, suvytas arba supintas tekstilės gaminys. Keliautojai, alpinistai ir urvų sportininkai naudoja sintetines 6–12 mm statines, dinamines ir dinostatines virves.

Žemės gelmės – entrails of the Earth – Erdtiefe f – земная глубь

Gylis nuo Žemės paviršiaus iki jos centro; viršutinė Žemės plutos dalis, kurioje galima naudingųjų iškasenų gavyba.

Žemės pluta – Earth crust – Erdkruste f – земная кора

Viršutinė kietoji Žemės rutulio sfera, sudaranti litosferos dalį; storis lygumose 30–40 km, kalnuose 50–80 km, po vandenynais 5–6 km. Viršutinį D sluoksnį sudaro nuosėdinės uolienos; storis nuo 0 (skyduose) iki 10–15 km.

žiotys – river mouth – Flussmündung f – устье

Vieta, kur upė įteka į kitą upę, ežerą, jūrą, arba vieta, kurioje upė visiškai išsenka.

žumaras –  jumar – Jumar m, Bedränger m – жумар

Metalinis frikcinis rankinis kėlimosi įtaisas (spaustukas) su laikančiuoju korpusu, skirtas kopti virve ir savisaugai.

Žodyno rengėjai neteisingai daro, prie spaustukų priskirdami tik žumarą.

Valstybinis margupio draustinis
Lietuvos speleologijos asociojacijos logotipas
<